Search for Taxon: "Bradytriton silus"

Class: Amphibia
Order: Caudata
Species: Bradytriton silus
Synonym: Bradytriton silus Wake and Elias, 1983