Search for Taxon: "Brachycephalus mariaeterezae"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Species: Brachycephalus mariaeterezae
Synonym: Brachycephalus mariaeterezaeĀ  Ribeiro, Bornschein, Belmonte-Lopes, Firkowski, Morato, and Pie, 2015