Search for Taxon: "Brachycephalus leopardus"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Species: Brachycephalus leopardus
Synonym: Brachycephalus leopardus Ribeiro, Firkowski, and Pie in Ribeiro, Bornschein, Belmonte-Lopes, Firkowski, Morato, and Pie, 2015