Search for Taxon: "Aromobates ericksonae"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Dendrobatoidea
Subfamily: Aromobatinae
Species: Aromobates ericksonae
Synonym: Aromobates ericksonae Barrio-Amorós and Santos, 2012