Search for Taxon: "Aromobates cannatellai"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Dendrobatoidea
Subfamily: Aromobatinae
Species: Aromobates cannatellai
Synonym: Aromobates cannatellai Barrio-Amorós and Santos, 2012