Search for Taxon: "Anomaloglossus kaiei"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Dendrobatoidea
Species: Anomaloglossus kaiei
Synonym: Anomaloglossus kaiei Frost, 2007