Search for Taxon: "Allobates tapajos"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Dendrobatoidea
Subfamily: Allobatinae
Species: Allobates tapajos
Synonym: Allobates tapajos Lima, Simões, and Kaefer, 2015