Search for Taxon: "Allobates ignotus"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Dendrobatoidea
Subfamily: Allobatinae
Species: Allobates ignotus
Synonym: Allobates ignotus Anganoy-Criollo, 2012