Search for Taxon: "Allobates hodli"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Dendrobatoidea
Subfamily: Allobatinae
Species: Allobates hodli
Synonym: Allobates hodli Simões, Lima, and Farias, 2010