Search for Taxon: "Afrixalus paradorsalis"

Class: Amphibia
Order: Anura
Species: Afrixalus paradorsalis
Synonym: Afrixalus paradorsalis Perret, 1976
Synonym: Afrixalus paradorsalis paradorsalis Amiet, 2009
Synonym: Afrixalus paradorsalis manengubensis Amiet, 2009