Search for Taxon: "Afrixalus lacteus"

Class: Amphibia
Order: Anura
Species: Afrixalus lacteus
Synonym: Afrixalus lacteus Perret, 1976