Search for Taxon: "Afrixalus clarkei"

Class: Amphibia
Order: Anura
Species: Afrixalus clarkei
Synonym: Afrixalus clarkei Largen, 1974