Bibliography

Zhao, E.-m., and K.-C. Huang. 1982. A survey of amphibians and reptiles in Liaoning Province. Acta Herpetologica Sinica/ Liangqi baxing dongwu yanjiu. New Series. Chengdu 1 (1): 1–23.