Bibliography

Tian, W.-s., and Q.-x. Hu. 1983. Taxonomic study on genus Megophrys, with descriptions of two new genera. Acta Herpetologica Sinica/ Liangqi baxing dongwu yanjiu. New Series. Chengdu 2 (2): 41–48.