Bibliography

Kou, Z.-t., and Y.-l. Xing. 1983. A new species of Cynops from Yunnan. Acta Herpetologica Sinica/ Liangqi baxing dongwu yanjiu. New Series. Chengdu 2 (4): 51–54.