Bibliography

Hu, S.-q., W.-s. Tian, and G.-f. Wu. 1981. Three new species of Amphibia from Guangxi. Acta Herpetologica Sinica/Liangqi baxing dongwu yanjiu 5 (17): 111–120.