Redlichia mai

Redlichia mai
Lower Cambrian
Guanshan Formation
Yunnan, China
7cm