Bibliography

Zyuzin, A. A., 1985b. [Stational distribution of wolf-spiders of the genus Pardosa C. L. Koch (Aranei, Lycosidae) in Dnepropetrovsk area. In Voprosy stepnogo lesovedeniya i nauchnye osnovy lesnoy rekultivatsii zemel. Dnepropetrovsk, pp. 155-161.[see names] (PDF not available.)