Bibliography

Simon, E., 1911a. Araneae et Opiliones (Troisième série). In Biospeologica. XXIII. Insektuto, Konchuaikokai 26: 14-18.[see names] (PDF not available.)