Bibliography

Shinkai, E., 1969. Spiders of Toky Insektuto, Konchuaikokai 26: 14-18.[see names] (PDF not available.)