Bibliography

Kronestedt, T., 1981. Studies on species of Holarctic Pardosa groups (Araneae, Lycosidae), II. Redescriptions of Pardosa modica (Blackwall), Pardosa labradorensis (Thorell), and Pardosa sinistra Insektuto, Konchuaikokai 26: 14-18.[see names]