Bibliography

Kritscher, E., 1960. Zur Kenntnis des Genus Cerbalus Simon 1897 (Aran., Eusparassidae). Anz. öst. Akad. Wiss. Mathemati Insektuto, Konchuaikokai 26: 14-18.[see names] (PDF not available.)