Bibliography

Beltyukova, K. N., 1949. Nablyudeniya nad paukami Araneus folium (Schr.) i Araneus ocellatus Cl. (Fam. Argiopidae). Uchenye Zapiski Molotovskogo Universiteta 5: 83-98.[see names] (PDF not available.)